DIGITALE VERSIE VAN HET HH REGLEMENT.

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Scheeps Modelbouw Groep “IJMOND”

Inhouds opgave Bladzijde 2
1) Algemeen……………………………………………3
2) Modellen en vaarregels………………………..….3
3) Varen…………………………………………………3
4) Zendapparatuur………………………………….…3
5) Frequentie gebruik………………………………….4
6) Vergaderen…………………………………………..4
7) Leden (stemgerechtigde leden)…………..……….4
8) Nieuwe leden………………………………………..4
9) Ereleden……………………………………………..4
10) Varende donateurs (ex-leden)……………………5
11) Betalende varende donateurs.…………………..5
12) Jeugdleden………………………………………..5
13) Mini jeugdleden……………………………………5
14) AVG…………………………………………………5
15) Contributie……………………………….…………5
16) Inschrijfgeld……………………………….………..6
17) Gasten …………………………………………… .6
18) Honden…………………………………………… .6
19) Het clubgebouw…………………………………. .6
20) Keuken……………………………………………  6
21) Toegang en afsluiten terrein en gebouw………..6
22) Afsluiten van gebouw en het terrein……………. 7
23) Toegangsweg – parkeerplaats……………………7
24) Consumpties………………………………….…. .8
25) Tekeningen en boeken……………………………8
26) Gereedschap……………………………………….8
27) Werkgroepen……………………………………….8
28) Schoonmaken…………………………………….9
29) Onderhoud buiten…………………………………9
30) Het clubblad “Scheepsjournaal”……………….. 9
31) Schorsingen en ontzetting………………………..9
32) Aansprakelijkheid………………………………….9
33) Slotbepaling………………………………………..9
34) Samenvatting………………………………………9
Bijlage 1……………………………………………….10
Bijlage 2……………………………………………….11

1) Algemeen
– De Scheepsmodelbouwgroep “IJmond” is opgericht op 28 oktober 1981.
– De statuten van de vereniging zijn opgenomen in een notariële akte op de datum 12 juni 2015.
– De vereniging heeft ten doel: het beoefenen en bevorderen van de scheepsmodelbouw van radiografisch bestuurde schaalmodellen.
– Het bestuur en leden hebben de beschikking over een eigen clubgebouw, een model haven, een parkeerruimte, een toegangsweg die afsluitbaar is met een hek en een groot grasgedeelte. Tevens zijn er voor invaliden een aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Dit wordt met een bord aangegeven.

2) Modellen en vaarregels
– Alleen modellen die zich door middel van elektromotoren, stoom of zeil, voortbewegen zijn toegestaan.
– Brandstof motoren zijn verboden.
– In de haven dient men zijn vaarsnelheid zodanig aan te passen zodat aan de kant liggende schepen geen last hebben van de door te hoge snelheid ontstane golfslag.
– Buiten de haven, het liefst in het nieuw gegraven gedeelte, kan snel worden gevaren, maar met inachtneming van de daar eventuele bevindende schepen.

3) Varen.
– Elke eerste zondag van de maand gaarne met zoveel mogelijk leden aanwezig zijn met uw scheepsmodel(len). Officiële aanvang: 10:00 uur de eindtijd tot ± 17:00 uur.
– Degenen die door de week willen varen zijn daar uiteraard vrij in.
– Alleen het liefst varende leden op de steigers uitgezonderd genodigden. Het publiek achter de hekken s.v.p.
– Na afloop van het varen, alles gezamenlijk opruimen!

4) Zendapparatuur.
– Enkel toegestaan is zendapparatuur die een type goed keuring hebben doorstaan, en zich bevinden binnen de frequentieband met de vastgestelde norm van het Agentschap Telecom.
– Tevens dient men er voor te zorgen dat technische apparatuur die ten diensten staat van de modelbouw zich in goede staat bevindt en in overeenstemming is met de stand der techniek, dit om onnodige storingen te vermijden. Voor nieuwe leden geldt, zoek naar een goede frequentie met bijpassend kristal. Een en ander in goed overleg met de gegevens op het frequentiebord (zie ook frequentielijst op het publicatiebord en op de leden pagina op website.
– Indien nieuwe leden nog geen zender bezitten wordt er door de club aanbevolen om zich een 2.4 GH zender aan te schaffen.
– Varend speelgoed dat niet is voorzien van een goedkeuring sticker en of buiten de toegestane frequentieband werkt is niet toegestaan.
– Indien een lid gebruik maakt van frequenties die niet voor modelschepen zijn vrijgegeven, doet dit op eigen verantwoording en draagt daarvoor ook alle risico’s zelf (in beslag name van de zender, boetes etc.).

5) Frequentie gebruik
– Let goed op het frequentiebord.
– Degene die het eerst aanwezig is hangt het bord op.
– Indien uw frequentie vrij is dan uw “frequentie label met naamkaart” op de door u gebruikte frequentie hangen.
– Bij bezetting van “uw” frequentie, door meerdere gebruikers, dan gaarne in goed overleg met hun de vaartijden verdelen.

6) Vergaderen.
– Elke tweede woensdag van de maand is er een formele of informele
– clubavond in het clubgebouw.
Aanvang: 20:00 uur. Het bestuur vergadert de maandag ervoor.
– De jaar vergadering wordt gehouden in november. De juiste datum wordt vastgesteld door het bestuur op de clubavond van oktober,

7) Leden (stemgerechtigde leden)
– Het maximale aantal stemgerechtigde leden is 50 personen.
– Voor alle leden geldt, dat men ten minste 12x per jaar dient te varen en/of de clubavonden dient bij te wonen. Het liefst nog meer natuurlijk. Indien men hier niet aan voldoet kan gevraagd worden zijn lidmaatschap op te zeggen of om te zetten in varend donateur.
– Indien er over een bepaald onderwerp moet worden gestemd, dan kan er alleen door de aanwezige leden (met stemrecht) een stem worden uitgebracht.

8) Nieuwe leden
– die zich komen aanmelden als lid, komen op een wachtlijst. Voordat ze op de wachtlijst te komen dienen ze eerst een aanvraag formulier in te vullen.
– Nieuwe leden krijgen een motivatie gesprek met het bestuur, alvorens toe te treden als lid bij SMG IJmond.
– Wordt men in de loop van het jaar als lid ingeschreven, dan betaalt u voor de resterende maanden het proportionele bedrag berekent over de rest van het contributie jaar.
– Elk nieuw lid krijgt na ± 12 maanden, als hij/zij daar prijs op stelt, toegang tot het clubgebouw.
– Nieuwe leden worden na een jaar aan een ballotage onderworpen.
– Als er weer ruimte is voor een nieuw lid dan is volgorde als volgt,
– 1) varende donateur, met een varend model
– 2) de personen die in het bezit zijn van een varend radiografisch
bestuurbaar scheepsmodel
– 3) personen die nog bezig zijn met de bouw of nog moeten beginnen.
– Met goedkeuring van het bestuur kan hiervan worden afgeweken.

9) Ereleden
– Deze worden tijdens een algemene vergadering benoemd.
– Deze hebben stemrecht.

10) Varende donateurs (ex-leden)
– Dit zijn ex leden die om gezondheidsredenen of vrijwillig hun plaats hebben afgestaan en de normaal vastgestelde contributie betalen.
– Leden die te kennen geven om hiervoor in aanmerking te komen moeten minimaal 5 jaar lid zijn van SMG IJmond
– Ze mogen ook informele bijeenkomsten bijwonen.
– Zij betalen de normale vastgestelde contributie(zie bijlage 2)
– Zij mogen te allen tijde varen.

11) Betalende varende donateurs
– Dit zijn mensen die op de wachtlijst staan en over een RC vaartuig beschikken.
– Hiervoor dient een vastgesteld bedrag te worden betaald waarna ze het recht krijgen om te varen. (zie bijlage 2)
– Bij het ingaan van het donateurschap krijgt men, als hij/zij daar prijs op stelt, de sleutel van het toegangshek tegen betaling van een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag. (zie bijlage 2)
– Ze mogen ook informele bijeenkomsten bijwonen
– Ze blijven op de wachtlijst staan en worden volledig lid als er een plaats vrijkomt.
– Wordt men in de loop van het jaar als lid ingeschreven, dan betaalt u voor de resterende maanden het proportionele bedrag berekent over de rest van het contributie jaar.

12) Jeugdleden.
– Dit zijn leden van 12 tot 18 jaar.
– Er wordt door hen contributie betaald. (zie bijlage 2)
– Jeugd leden die 18 jaar worden komen boven aan de wachtlijst

13) Mini jeugdleden.
– Dit zijn leden tot 12 jaar.
– Het zijn (klein)kinderen van leden
– Ze mogen allen varen onder toezicht van een lid.
– Er wordt door hen geen contributie betaald.

14) AVG.
– Alle leden, ereleden, varende ex-leden, varende donateurs en een ieder die verder bij de club betrokken is dienen een formulier in te vullen met betrekking tot de privacy AVG wetgeving

15) Contributie.
– De contributie wordt tijdens de jaar vergadering vastgesteld, door bestuur en stem gerechtigde leden, voor het komende jaar
– De contributie is verschuldigd bij de aanvang van het boekjaar t.w. 1 oktober.
– Alle leden dienen voor 1 februari hun contributie van het lopende jaar aan de penningmeester te hebben voldaan.
– Voor bank en rekeningnummer, zie de website.
– Blijft een lid in gebreke van betaling, dan volgt ontzetting uit het lidmaatschap
– Voor de hoogte van de contributie.(zie bijlage 2).
– Nieuwe leden betalen een proportioneel deel van de contributie over het lopende boekjaar, zoals dit door het bestuur is vastgesteld.

16) Inschrijfgeld
– Alle nieuwe leden dienen naast hun normale contributie een eenmalig bedrag extra te betalen als zo genoemd inschrijfgeld. Voor grootte van het bedrag. (zie bijlage 2)

17) Gasten
– Aan varende gasten die gebruik willen maken van haven en accommodatie zal een bijdrage worden gevraagd. (zie bijlage 2)
– Dit geldt niet voor gasten die door het bestuur zijn uitgenodigd (open vaardagen, evenementen, ect)

18) Honden
Honden zijn toegestaan, op het terrein en in het clubhuis, mits kort aangelijnd. Maximaal 1,5m.

19) Het clubgebouw en het terrein.
– Voor het gebruik van het SMG IJmond clubgebouw het terrein en steigers is een ieder persoonlijk verantwoordelijk voor terrein/opstal en steigers
– Het is in ons clubgebouw verboden te roken, dit is wettelijk opgelegd door de overheid. Een eventuele overtreding komt geheel ter rekening van de overtreder.
– Elk lid krijgt, bij het ingaan van het lidmaatschap als hij/zij daar prijs op stelt, tegen betaling van een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag de sleutel van het toegangshek. (zie bijlage 2)
– Elk lid krijgt een lidmaatschap kaart, deze kaart is uniek en voorzien van uw foto. Deze kaart geeft U toegang tot het clubgebouw.

20) Keuken.
– Gebruik van koffie/thee en frisdranken dient bij de coördinator van de keuken afgerekend te worden. Indien er niemand aanwezig is, staat er een kistje op de boekenkast waar u gepast kunt betalen. Bij gebruik van het koffiezet apparaat dient deze ook weer netjes achter gelaten te worden, dit geldt ook voor kopjes/en bekers. De kraan voor het koffiezet apparaat dicht draaien.
De afwas plaatsen in de afwasmachine. Indien er een tekort dreigt te ontstaan aan koffie/thee/frisdrank dit even melden bij het bestuur.

21) Toegang en afsluiten terrein en gebouw.
Het slot van het hekwerk altijd op slot draaien.
– Met uw lidmaatschapskaart krijgt u toegang tot het clubgebouw. Leden die hiervan geen gebruik willen maken kunnen dit kenbaar maken. Er zal een blokkade voor deze code gemaakt worden. Door de ledenvergadering zal het borg bedrag voor de lidmaatschapskaart en de sleutel van het toegang hek vastgesteld worden. (zie bijlage 2).
– Mocht er iets mis gaan met het inschakelen van de alarm installatie dan dient een van de, in bijlage 1 punt j, genoemde, leden gebeld te worden:

22) Afsluiten van gebouw en het terrein.
– Voor het afsluiten van het gebouw gaarne de volgende handelingen:
a) De werkplaatsdeur van binnenuit afsluiten door middel van de sleutel en licht uit.
b) De tussendeur tussen werkplaats en vergaderruimte afsluiten. Sleutel zit in het slot en gaarne deze daar laten.
c) Radio uit (schakelaar bij stopcontact).
d) Verwarming op 100 C zetten.
e) De ventilator op stand “-0-” (uit) zetten.
f) De dubbele deur (naar terras) controleren en op slot doen.
Daarna de sleutel op de bekende plaats ophangen.
g) Lichten uit in de vergaderruimte, keuken, kasten, zithoek, toiletten etc.
h) Tussendeur keuken en garderobe goed dichtdoen. Dit in verband met het in/uitschakelen van het alarm
i) Ramen toiletten dichtdoen en deuren sluiten.
j) Alarminstallatie scherpstellen, licht in de hal en buiten uitdoen.
k) Mocht er iets mis gaan met het uit schakelen van de alarm installatie dan
dient een van de, in bijlage 1 punt j genoemde, leden gebeld te worden:
l) De buitendeur dichttrekken, na controle van de punten a t/m k. Het buitenlicht onder dakspant (voor en achter) gaat automatisch aan indien iemand zich binnen een bepaald gebied bevindt. Na een paar minuten gaan deze vanzelf weer uit.
Indien nodig de lantarens langs de weg aanzetten. De lantaarnpalen gaan na ± 5 minuten automatisch uit!
Het toegangshek op slot draaien.

23) Toegangsweg – parkeerplaats.
– Tijdens vaardagen en dagen waarop festiviteiten plaatsvinden is het toegestaan met de auto naar het gebouw te komen om uw boot enz. te lossen of te laden.
– Als er geen plaatsen meer vrij zijn, dient U de auto op het grote parkeert terrein te plaatsen.(dus in het weekend, bij evenementen en vergaderingen)
– Er zijn 4 parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen.
– De toegangsweg moet te allen tijde vrij blijven voor eventuele hulp diensten, het is daarom niet toegestaan hier te parkeren.
– Na 3 officiële waarschuwingen treed par. 30 in werking. en kan het lidmaatschap worden beëindigd.
– Leden die aanwezig zijn maar geen boot bij zich hebben om te varen dienen hun auto op het grote parkeer terrein te parkeren, dit geldt alleen tijdens het vaar seizoen.
– Het bestuur kan in speciale gevallen dispensatie verlenen om de auto toch op het terrein te parkeren

– Het is verboden om buiten de parkeerplaatsen op het gras te parkeren, dit in verband met een voorwaarde in de erfpacht overeenkomst.

24) Consumpties.
– Voorop gesteld dat u niet verplicht bent een consumptie te gebruiken tijdens vergaderen of met vaardagen.
– In verband met wettelijke regelingen wordt er in de club geen alcohol houdende consumpties verkocht.
– Gebruikt u wel consumpties, dan dient U na afloop van de vergadering of tijdens vaardagen de gebruikte consumpties af te rekenen aan de dienstdoende coördinator van de keuken, of diens vervanger.
– Alleen indien geen van beide aanwezig is, dan dient men het bedrag van de genoten consumpties in het kistje op de boekenkast te deponeren.
– De prijzen voor de consumpties worden door het bestuur vastgesteld.
– Een lijst van de desbetreffende bedragen hangt in de keuken.

25) Tekeningen en boeken.
– Wij hebben in ons archief vrij veel tekeningen, boeken en tijdschriften enz. Wij stellen het zeer op prijs als u tekeningen, boeken e.d. langer wilt inkijken of kopiëren, neem dan contact op met de beheerders van het archief.
– Volledige tekeningen van schepen en boeken zijn altijd welkom zodat we het archief kunnen blijven aanvullen.
Voor de beheerders van het archief (zie bijlage 1).

26) Gereedschap
– Het aanwezige gereedschap kan men vrijelijk gebruiken.
– Gebruikt gereedschap uit de werkplaats, werkkast of bijgebouw weer schoon terug plaatsen waar het vandaan komt
– Indien gereedschap gebroken of defect is dit melden, bijvoorbeeld per mail, zodat het eventueel gerepareerd kan worden.

27) Werkgroepen.
– Wij verwachten van U in het clubgebouw dat U de huisregels respecteert.
– De club heeft daarom coördinatoren aangesteld die elk een zogenaamde werkgroep aansturen
– De coördinatoren voor elke werkgroep zijn bekend bij het bestuur.
– U kunt dus door een van hen benaderd worden om diverse werkzaamheden te verrichten.
– De coördinatoren voor de verschillende groepen staan vermeld in Bijlage 1.
– Nog beter is om U te melden bij een van de coördinatoren om gezamenlijk diverse klussen te klaren.

28) Schoonmaken
– Het schoonmaken van het gebouw gebeurt veelal in groepen van ± 4 personen, een en ander gaarne in overleg (zie schoonmaaklijst op publicatiebord).
– Deze lijst wordt 1x per jaar opgemaakt.

29) Onderhoud buiten.
– Dit wordt in principe op de zaterdag na de maandelijkse vergadering gedaan of in onderling overleg met de coördinator.
– De werktijden zijn vanaf 9.00 uur tot ± 15.00 uur.
– In de vergadering wordt aangekondigd welke werkzaamheden gedaan moeten worden. In voorkomende gevallen zal een beroep worden gedaan om extra werkzaamheden te verrichten bijvoorbeeld groot onderhoud.
– Een lijst met de voor die maand betreffende leden hangt op het publicatiebord, staat in het clubblad en op de ledenpagina op de website.

30) Schorsingen en ontzetting.
Degene die zich niet houdt aan de regels zoals ze zijn opgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement, kunnen na gewaarschuwd te zijn voor onbepaalde tijd door het bestuur geschorst worden.

31) Aansprakelijkheid
– Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derde door leden, ereleden, jeugd, varende donateurs, gasten en bezoekers.
– Indien leden, ereleden, jeugd, varende donateurs, bijzonder varende donateurs, gasten en bezoekers, alcoholhoudende consumpties nuttigen, doet zij dit op eigen verantwoording en dragen daarvoor alle risico’s zelf.
– Het bestuur is te allen tijde bevoegd om leden bezoekers te verwijderen als er geconstateerd wordt dat deze onder invloed zijn.

32) Slotbepaling
– In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

33) Samenvatting.
– Als wij als lid van de SMG “IJmond” een en ander met elkaar afspreken, zoals hierboven omschreven, dan denken wij, dat we nog vele jaren plezier hebben in onze hobby.

Scheepsmodelbouwgroep “IJmond”

Het Bestuur

Bijlage 1.blad 1 van 2 (Van huishoudelijk reglement rev.9)
Coördinatoren voor de werkgroepen:

a) Werkgroep onderhoud clubhuis:
Onderhoud binnen & buiten, dakgoten en eventueel de nodige reparaties.
Peter Butter

b) Werkgroep onderhoud buiten terrein:
Schilderen buiten, hekwerk en tegelpaden, tuin- en grasonderhoud, steigerwerk.
Hans Vos

c) Werkgroep varen en evenementen:
Tentoonstelling, evenementen bij derden en havenplan.
Terrein klaar maken voor open dagen en gasten dagen
Rob van der Graaf

d) Werkgroep keuken / voorraden:
Verzorgen van verfrissingen en versnaperingen tijdens: Vergaderingen, tombola, festiviteiten enz.
Piet Vet, Ria Vet, Marjan Vos

e) Werkgroep voorzieningen gebouw:
Elektriciteit, verwarming, en beveiliging
Hans van Pelt

f) Werkgroep archief:
Tekeningen en boeken enz.
Ben Kort, Berend Kremers

g) Werkgroep website, multimedia enz.
Coördinatoren Léon van der Horst, W. Hoek,
B. Kremers

h) Werkgroep gereedschap.
Onderhoud en in goede staat houden hiervan
Peter Butter/Eibert Smit/ Ron ten Boom

i) Werkgroep bouwen met jeugd leden:
Peter Butter, Cor Reijnders, Ton Hermans, Johan Baaijens

Bijlage 1.blad 2 van 2 (Van huishoudelijk reglement rev.9)
Coördinatoren voor de werkgroepen:

j) Alarm.
Bij moeilijkheden met in of uitschakelen van het alarm, kunnen de volgende laden gebeld worden
Peter Butter 06 24728533
Cor Reijnders075 6216494 / 06 36250806 / 06 40155100
Ben Kort 075.6211063 / 06.25443338
Hans van Pelt 0251 230701 / 06 11846716